Yapım Yenileme Tamir Sözleşmesi Örneği

 ÇATI (YAPIM / YENİLEME / TAMİR) SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR:

Bir taraf İşin Sahibi …. İNŞAAT LTD. ŞTİ. ile diğer taraftan Yapımcı … LTD. ŞTİ. arasında ….KONAKLARI 4 BLOK ÇATI YENİLENMESİ işinin aşağıdaki şartlarla yapılmasında anlaşmaya varılmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU:

… İnşaat’ın AMASYA ilinin Merkez ilçesi BAHÇELİEVLER Mah. 40. Caddedeki  4 blokluk ….. Konakları sitesinin çatılarının yenilenmesi  

3. SÖZLEŞMENİN BEDELİ:

Yapımcı yapılması istenen konu işi, KDV dahil 4×200.000=800.000 TL üzerinden bu sözleşme ile eklerindeki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4. İŞİN SÜRESİ

İşin eksiksiz olarak yapılarak teslim edilmesi için süre bu sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten itibaren 90 gündür.

5.  İŞE BAŞLAMA, İŞİN SÜRESİ, GECİKME CEZASI

Sözleşme imzalandıktan sonra en geç 5 gün içinde Yapımcıya yer teslimi yapılır. Yapımcı yer teslimi tarihinden itibaren 3 gün içinde işe başlamayı ve taahhüdünü 10/03/2014 tarihine kadar bitirmeyi kabul ve taahhüt eder.

İş yukarıda belirtilen tarihte veya uzatılan sürede bitmediği takdirde geçen her gün için 500 TL tutarında gecikme cezası kesilir. Gecikme süresi 10 günü geçtiği takdirde İş Sahibi işi feshetmekte veya cezalı olarak işe devam ettirmekte serbesttir.

6. TEMİNAT:

Sözleşme yapılmasından önce sözleşme bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle teminat olarak % 50 oranında 40.000 TL karşılığı senet alınır. Kesin teminat işin eksiksiz ve tam olarak bitirildiğini gösteren teslim tutanağının imzalanmasından sonra 1 hafta içinde Yapımcıya iade edilir.

7. ÖDEME PLANI

Yapılacak iş ile ilgili ödeme planı aşağıda verilmiştir.

İşin başında Avans olarak:      % 20

İşin kontrol safhasında:          % 30

İşin bitiminde:                        % 50

8. İŞİN KONTROLU ve TESLİM ALINMASI

İş Sahibi işin kontrolünü kendi yapmakta veya başka kişi veya kurumlara yaptırmakta serbesttir. Yapımcı işin kontrolü sonucunda fenni şartlara, proje, sözleşme şart ve eklerine göre hatalı, eksik veya yanlış uygulamaları tamamlamak veya düzeltmekle yükümlüdür.

İş tamamlandığı zaman İş sahibi ve YapımcıTeslim Tutanağı” düzenlerler.

9. SÖZLEŞME EKLERİ    

İşin projesi, detayları ve / veya gerekli krokiler.

 • Kullanılacak ürünlerin tanımı:

  İşin yapımında kullanılması istenen ürünlerin listesi ve tanımları İşin Sahibi tarafından Ek 1 “Teknik Şartnamede verilmiştir.

  Ürün listesi ve tanımları Yapımcı tarafından teklifle birlikte EK’de verilmiştir.

 • Birim fiyat tarifleri ve birim fiyat listesi
 • Teknik Şartname

10. TEKNİK ŞARTLAR:   

İş bu sözleşme kapsamında kullanılan tüm malzemeler, yürürlükte olan EN harmonize standardı varsa CE belgeli, yoksa TSE belgeli olmalıdır.

 • İşe başlamadan önce işyerinde mevcut durum tespiti yapılacaktır. Mevcut bir çatı üzerinde tamirat renovasyon yapılıyor ise hasarlı, kırık noktalar ile yenilenmesi gereken yerler tespit edilerek metrajı çıkartılacaktır ve bu metraj İşin Sahibine bildirilerek onayı alınacaktır.
 • Çatı konstrüksiyonu yapım ve yenileme işlerinde projesine veya krokisine veya genel standartlara uygun ölçülerde malzeme kullanılacaktır. Kalıptan çıkmış, kullanılmış, eski kereste kullanılmayacaktır.
 • Çatı konstrüksiyonu yapım işlerinde; babalar ve yastıklar rüzgâr emme yüklerini karşılamak üzere bina döşemesine uygun bağlantı sistemleri ile bağlanacaktır.
 • Çatı yapımı veya mevcut çatı konstrüksiyonu üzerine yeni çatı kaplaması yapılırken, “Çatı Sistemleri” kurallarına uyulacaktır. Projesinde sistem detayı verilmemişse …..’in “Çatı kaplama malzemeleri uygulama detayları kılavuzuna uyulacaktır.
 • Çatı yapımı / yenilemesi işinde kullanılacak tüm malzemeler, projesinde veya detaylarda gösterildiği şekilde, proje veya detay yok ise ürünün üreticisinin yayınladığı teknik kılavuz ve broşürlerde tariflendiği şekilde uygulanmalıdır.
 • Yapım sırasında işçi sağlığı ve güvenliğini, malzeme güvenliğini ve yangın güvenliklerini sağlanacaktır. Her gün çalışmalar başlarken ve bitirildiğinde İşin Sahibi bilgilendirilecek, çatıda habersiz çalışma yapılmayacaktır.
 • İş bu sözleşmeden kaynaklanan işlerin yapılması üzerine doğan inşaat artıkları Yapımcı tarafından temizlenerek işyeri dışına çıkarılacaktır

11. ÖZEL ŞARTLAR:

 • Yapımcı, işin gerektirdiği sayıda teknik eleman, kalifiye usta, yardımcı ve işçiyi temin edecek olup ayrıca kendisi veya bir yetkilisi işin başında bulunacaktır.
 • Yapımcı işbu sözleşmede belirtilen iş süresine (programına) uymakla yükümlüdür.
 • Yapımcı İş Kanunu, İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü ve sonuçlardan sorumlu olacaktır. Yapımcı kullanacağı tüm araç gereçleri, bunlara ait standartlara uygun sarf malzemelerini kendisi karşılayacak ve Kişisel Koruyucu Donanımları (KKD) işyerinde bulunduracaktır.
 • Acil telefon numaraları görünür yerlere asılacaktır.
 • Yapımcı iş bu sözleşme gereğince imalat ve montaj yaptığı süre içinde, mevcut diğer imalatlara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt etmiş olup; aksi halde diğer imalatlara ve üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır.
 • Yapımcının çalıştıracağı personelin SSK giriş ve primleri ile her türlü resmi harç ve vergiler yapımcıya ait olup çalıştırdığı işçilerin ücretlerini, her türlü kanuni kesintileri (vergi, sigorta vb. gibi) eksiksiz ödemekle yükümlüdür
 • Yapımcı taahhüdündeki işi İşin Sahibinin onayı olmadan kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

12. GARANTİ SÜRESİ

Garanti süresi, işin tamamlanmasından ve teslim tutanağı düzenlenmesinden itibaren 10 YIL olarak belirlenir. Garanti süresinde, uygulama hatalarından kaynaklanan tüm onarımlar, Yapımcı tarafından karşılanacaktır.

13. KANUNİ ADRES

Yapımcının kanuni adresi olarak A……./ANKARA gösterilmiştir. Bu adrese yapılacak her türlü tebligatlar aynı gün Yapımcının kendisine yapılmış sayılır.

14. DEVİR

Yapımcı bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi İşin Sahibinin onayı olmadıkça hiçbir şart dahilinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir ve ciro edemez. Aksi takdirde, İşin Sahibi dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Yapımcı işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altında ve işverenin yazılı onayını alarak alt yapımcılara verebilir.

15. ANLAŞMAZLIKLAR

İş bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların halli için ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. 

16. SÖZLEŞMENİN BAĞLAYICILIĞI VE BAĞIMSIZLIĞI

Bu sözleşme tarafların bütün kanuni ve akdi haleflerini bağlar ve onların kanuni ve akdi halefleri hakkında hüküm ifade eder.

İşbu sözleşmenin maddelerinden bir veya birkaçının geçersizliği ve / veya hükümsüzlüğü sözleşmenin diğer maddelerinin geçerliliğini ve salahiyetini etkilemeyecektir.

17. TEBLİGAT ADRESLERİ

Yukarıda verilen adresler, tarafların tebligat adresleridir. Adres değişikliği diğer tarafa en az 30 gün öncesinden yazılı olarak bildirilmediği takdirde, daha önceki adreslere yapılacak tebligat, hukuken geçerli bir tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğurur.

İşbu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca 10/12/2013 tarihinde okunarak imza altına alınmıştır.

İŞİN SAHİBİ                                                           YAPIMCI

Ad ve Soyadı / Unvan-İmza                                      Ad ve Soyadı / Unvan- Kaşe ve İmza

…..İnşaat        Ltd.Şti.                                               ….       Ltd.Şti.
EK.1

YAPILACAK İŞLERİN TARİFLERİ:

(Çatılarda yapılacak işler, kullanılacak malzemeler aşağıdaki başlıklar altında detaylı olarak tarif edilmelidir.)

 • Çatı Konstrüksiyonu ve Çatı Kaplaması Yapılması:
 • Mevcut Çatı Konstrüksiyonunun yenilenmesi / tamiri ve Çatı Kaplamasının Yenilenmesi / Tamiri
 • Çatı Kaplamasının Yenilenmesi / Tamiri
 • Çatıya Isı Yalıtımı Yapılması
 • Çatıya Su Yalıtımı Yapılması
 • Çatı Yağmur Suyu Taşıma Sistemlerinin Yenilenmesi / Tamiri
 • Çatıda Sıva dibi, Baca dibi, Çatı Penceresi Tamirleri
 • Çatı Havalandırma Elemanlarının İlave Edilmesi
 • Çatıya Foto Voltaik Panellerin Montajının Yapılması
 • Çatıda Genel Bakım Yapılması

Yapılacak işlerin sözleşmeye konacak miktar ve bedelleri: ….. TL

Yukarıda belirtilen sözleşme örnek olarak yer almaktadır. Sözleşmeyi hazırlarken alanında uzman avukatınıza danışmanızı öneririz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.