6 Kasım 2017

CEZA HUKUKU

 

CEZA AVUKATININ ÖNEMİ

Ceza Avukatı, kollukta, soruşturma ve kovuşturma aşamasında müvekkilinin  hakkını hürriyetini koruyan ve  mahkemeler ve devlet örgütleri önünde müvekkilinin hakkını savunan kişidir.Ceza avukatı savcılık evresinde, mağdur veya şüpheli müvekkilinin hakkını korumak için ifade sürecinde müvekkilinin yanında olarak destek vermektedir. Ayrıca müvekkilinin hürriyetini korumak ve adil bir şekilde yargılanması için delillerin toplanması aşamasında da ceza avukatına büyük iş düşmektedir. Bunun yanı sıra  yargılama aşamasında ceza avukatı gerek yazılı beyanlarıyla gerek sözlü beyanlarıyla müvekkilini savunur,lehe olan emsal kararlarla savunmasını destekler.Ceza avukatı dava dışı zamanlarda ise müvekkiline psikolojik destek vererek müvekkilinin ve ailesinin moralini yüksek tutar,dava süreciyle ilgili gelişmeleri aktif olarak müvekkiliyle paylaşır.

CEZA HUKUKU NEDİR ?

Toplumun güvenliğini ve çıkarlarını ihlal eden fiiller ile bu fiilleri işleyenler hakkında

uygulanacak müeyyideleri düzenleyen ceza hukuku kamu hukukun

bir dalıdır. Ceza hukuku  ile devlet, toplum adına suçluları cezalandırmaktadır.

Kişi özgürlükleriyle doğrudan doğruya ilgili cezaları öngören ceza kanunlarının, bu özgürlüklere ilişkin hukukun temel ilkelerini gerçekleştirmeye özen göstermesi gerekmektedir.

Ceza Hukuku: Failin kişiliğine göre değişebilen, cezaî sonuçlarla yasaklanan hukuka aykırı fiilleri öngören hukuk normlarının bütününden oluşan hukuk dalıdır.

Failin kişiliğinin nazara alınması modern ceza hukukunun insanileştirici özelliğini oluşturur.

Suç ve suçlu birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ancak, failin kişiliğinin cezaî sonuçlarla ilgili olarak da önemli bir role sahip bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Zira bu sonuçlar, kendisine uygulanan bireyin kişiliğine göre uygulanmadığı takdirde ne ödetici, ne de önleyici-eğitici hedefe ulaşılamaz. Çağdaş ceza hukukunda failin kişiliğinin daha fazla göz önünde bulundurulması bu hukuku, diğer hukuk dallarından sürekli olarak farklılaştırmakta ve uzaklaştırmaktadır.

Cezaî sonuçlar , ceza hukuku anlamında hukuka aykırı fiile, yani suça özelliğini veren ve onu diğer hukuka aykırı fiillerden ayıran husustur. Cezaî sonuçlar, esas itibariyle caydırma ve ıslah aracıdır.

CEZA HUKUKUNDA KANUNİLİK İLKESİ NEDİR?

Modern ceza hukukunun dayandığı temel ilkelerden biri olan kanunilik ilkesi, işlendiği zaman yürürlükte olan kanun tarafından açıkça suç sayılmayan bir fiili cezalandırma ve kanunda açıkça yazılı olmayan bir ceza ile cezalandırma yasağını ifade eder.

Kanunun Açıklık İlkesi

Kanundaki suç tanımının açık ve belirgin bir biçimde tespit etmesini ifade eder.

Kanunun açıklık ilkesi, her şeyden önce, kanunda açık şekilde öngörülmemiş

olan durumlarda cezalandırma ihtimalini kaldırarak keyfiliği önlemeyi

amaçlar. Kanunun açık ve belirgin olması, aynı şekilde davrananların

 hukukî eşitliğini ve vatandaşların yasak olanla olmayanı bilmelerini, böylece

davranış ve hareketlerini bilinçli bir şekilde kararlaştırmalarını  sağlar.

KIYAS YASAĞI

Türk Hukukunda kıyas yasağı, TCK’ nın 2. maddesinde açıkça hükme bağlanmıştır.

Söz konusu madde “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza

verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz”. (f.1) dendikten sonra “Kanunun suç

ve ceza içeren hükümlerinin uygulanmasında kıyas yapılamaz. Suç ve ceza içeren

hükümler, kıyasa yol açacak biçimde geniş olarak yorumlanamaz”. (f.3) hükmüne yer verilmiştir.