6 Kasım 2017

İHALE HUKUKU

İHALE AVUKATI

İHALE HUKUKU AVUKATI,ihale öncesinde,ihale sırasında ve ihale sonrası sözleşme imzalanması sırasında hukuki danışmanlık hizmeti sunarak müvekkilinin hak kaybına uğramasını engeller.

İHALE HUKUKUNUN KAYNAKLARI

1-Anayasa

Any md.167- Devlet piyasaların sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda doğacak uyumsuzlukları önler.

2-Kanunlar

  • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve

  • 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu yürürlüğe girdi.

İHALE YÖNTEMLERİ

1-İdari Tasarruf (işlem)

2-Kura Usulü

3-İlk Talibe İhale

4-İhale Usulü

İHALE HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER

1-Açıklık – Şeffaflık – Saydamlık: İhaleler önceden, mutad vasıtalarla ilan edilmelidir.

2-Rekabet: Açıklığı sağladıktan sonra istekli ve ehil olanların ihaleye iştirakini sağlamak rekabeti oluşturur.

3-Uygun Bedel: İlanın yayınlanması ve ihaleye çok sayıda kişinin katılması uygun bedeli sağlayamayabilir. Önemli olan kamunun ihtiyacının uygun zamanda uygun biçimde sağlanmasıdır. İhaleye katılanların tekliflerinin rasyonel biçimde karşılaştırılmasıyla uygun bedel belirlenir.

4-İhalenin zamanında, uygun şartlarda yapılması ve ihale sürecinin kısa olması

5-Yapım işlerinde imar, iskan (yapı kullanma izni-inşaat ruhsatı), ÇED raporu (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu Valiliğin emri altındaki Çevre Müdürlüklerince verilir) alınmadan ihaleye çıkılmaması

İHALE HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR

MAL : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

HİZMET : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, tanıtım, basım ve yayım, temizlik, yemek hazırlama ve dağıtım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, meslekî eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetleri,

YAPIM : Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü inşaat  işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihzarat, nakliye, tamamlama, büyük onarım, restorasyon, çevre düzenlemesi, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işleri ile benzeri yapım işlerini,

TEDARİKÇİ : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

HİZMET SUNUCUSU : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

YAPIM MÜTEAHHİDİ : Yapım işi ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

ORTAK GİRİŞİM : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

İSTEKLİ : Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidini,

YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

İDARE : İhaleyi yapan bu Kanun (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu) kapsamındaki kurum ve kuruluşları,

İHALE YETKİLİSİ: İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

İHALE : Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri ifade eder.