TÜRKİYE’DE İNTERNET İÇERİĞİ DÜZENLEMELERİ

Türkiye’de 2006 yılının son aylarında internet içeriğinin  regülasyonunun  nasıl  yapılması  gerektiği konusu gündemi meşgul etmiştir. Özellikle çocuk pornografisine ilişkin kamuoyunda artan tepkiler nedeniyle siyasî irade bu konuda acilen önlem alınmasını talep etmiş, bu nedenle 13.12.2006 ve 20.12.2006 tarihlerinde Ulaştırma Bakanlığında internette içerik düzenlemelerine yönelik bir yasa tasarısı hazırlanması amacıyla toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarını temsilen yer alan katılımcılar tarafından;

• Mevcut düzenlemelerin yeterli olduğu ve yeni bir kanuna gerek olmadığı,

• İçerik  olduğu  için  düzenleme  görevinin  sadece  Radyo  ve  Televizyon  Üst Kurulu’na (RTÜK) verilmesi gerektiği,

•Konu internet olduğu ve büyük ölçüde internet erişim sağlayıcılarla ilgili olduğu için düzenleme görevinin sadece Telekomünikasyon Kurumu’na (TK) verilmesi gerektiği ve

• RTÜK  ve TK  arasında  konunun  düzenlenmesine ilişkin görev paylaşımı yapılması gerektiği gibi alternatif görüşler ortaya atılmıştır.

Daha sonra konu ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 12.02.2007 tarihinde Başbakanlığa gönderilen “Elektronik Ortamda İşlenen Suçların Önlenmesi ile 2559 ve 2937 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Tasarısı”nın  adı  değiştirilerek  kanunlaştırılmıştır.

23/05/2007  tarihli  ve  26530  Sayılı  Resmi Gazete’de  yayımlanan  04/05/2007  tarihli  ve 5651  sayılı  “İnternet  Ortamında  Yapılan  Yayınların  Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun”  ile  daha  önce  genel  hükümlere  göre düzenlenmekte  olan bazı internet sitelerine erişimin  engellenmesi  hususu  özel  bir  kanun  ile düzenlenmiştir.  Kanunun  amacı; içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumlulukları  ile  internet  ortamında  işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve  erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemek olarak ifade edilmiştir. Bu kanunun uygulanmasından  sorumlu  kuruluş TK  bünyesindeki  Telekomünikasyon  İletişim  Başkanlığı (TİB) olarak  belirlenmiştir.Erişimin engellenmesine gerekçe teşkil edecek olan suçlar;

Kanunun 8 inci Maddesine göre şu şekildedir:

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1) İntihara yönlendirme (madde 84),

2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),

3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),

4)  Sağlık  için  tehlikeli  madde  temini (madde 194),

5) Müstehcenlik (madde 226),

6) Fuhuş (madde 227) ve

7)  Kumar  oynanması  için  yer  ve  imkân sağlama (madde 228) suçları ile

  b)  25/7/1951  tarihli  ve  5816  sayılı  Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.

 İçeriğin Yayından Çıkarılması

Kanunun 9’uncu maddesinde İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, buna ulaşamaması hâlinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hâkimine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de istemesi mümkündür.

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır. İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir.

    Erişimin Engellenmesi

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 8. maddesinde belirtilen katalog suçlar kapsamında verilen erişimin engellenmesi kararları, kararı veren hâkim, mahkeme veya Cumhuriyet Savcısı tarafından işlemin yapılması amacıyla Telekomünikasyon İletişim Başkanlığına iletilmektedir.

Karar Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından yerine getirilir.

Ayrıca anılan Kanunun 8. maddesinde sayılan suçların oluşması durumunda ilgili içerik veya yer sağlayıcının yurtdışında olması durumunda Başkanlıkça re’sen erişimin engellenmesi yapılabilmekte; müstehcenlik, çocukların cinsel istismarı suçları ve fuhuş suçlarının oluşması ve içerik veya yer sağlayıcının yurt içinde bulunması durumunda yine Başkanlıkça re’sen erişimin engellenmesi yapılıp mahkeme onayına sunulmaktadır. 5651 sayılı Kanunda yapılan 6518 ve 6527 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerle birlikte 9-A maddesinde saylan özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi durumunda da gecikmesinde sakınca bulunan hallerde başkanlıkça re’sen erişimin engellenmesi yapılıp mahkeme onayına sunulmaktadır. Yukarıda sayılan durumlar dışında İnternette yayınlanan içeriğe erişimin engellenmesi ile ilgili kararlar 5651 sayılı Kanun’un 6/A maddesi gereği erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilmesi gerekmekte olup, bu tür karar ve talepler ile ilgili olarak Başkanlığın herhangi bir görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.